Privacy voorwaarden

 • Home
 • Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Privacyverklaring DFDS Wijchen

Inleiding

De website en e-mailnieuwsbrieven van DFDS Wijchen worden jaarlijks door vele duizenden personen bezocht en bekeken. Het beschermen van hun persoonsgegevens geven wij bij DFDS Wijchen de hoogste prioriteit. Integer handelen vinden wij enorm belangrijk en daarin nemen wij graag onze verantwoordelijkheid. Wees dus gerust: er wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgesprongen met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Verantwoordelijke bij DFDS Wijchen

DFDS Wijchen wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. DFDS Wijchen is gevestigd aan Bijsterhuizen 4020, 6604 LW Wijchen en is telefonisch bereikbaar via +31 (0)24 371 89 00. Per mail zijn we bereikbaar via info@huismangroup.com. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door DFDS Wijchen worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites of aanverwante online diensten. De functionaris gegevensbescherming van DFDS Wijchen is mevrouw Femke van Lierop en is te bereiken via eerdergenoemde contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

DFDS Wijchen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om u per e-mail(nieuwsbrief) te informeren over nieuwe diensten en algemeen nieuws van DFDS Wijchen. Dit doen wij alleen indien u vooraf toestemming heeft gegeven.
 2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
 4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of omtrent uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar u kunt ons ook via e-mail benaderen, het contactformulier invullen, meedoen aan enquêtes en/of onderzoek, zich aanmelden voor onze (e-mail) nieuwsbrief of ons via social media bereiken.
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke, fiscale verplichtingen die op DFDS Wijchen rust.
 6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening of het verbeteren ervan.
 7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
 8. Daarnaast is DFDS Wijchen op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps of social-media-kanalen).

DFDS Wijchen verwerkt persoonsgegeven van…

DFDS Wijchen verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden. Wie ontvangen de persoonsgegevens? DFDS Wijchen verstrekt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten.

Hierin is bepaald welke activiteiten ze in opdracht en onder gezag en instructie van DFDS Wijchen mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

E-mail(nieuwsbrief)

Wilt u door DFDS Wijchen op de hoogte gehouden worden rondom nieuwe producten, diensten en acties, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan u toezenden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mailnieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan: info@huismangroup.com onder vermelding van ‘afmelding nieuwsbrief’.

Zo lang bewaren wij uw gegevens

DFDS Wijchen hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens; 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
 • Transactiegegevens (afgenomen producten en diensten); 5 jaar.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Organisatorische en technische beveiliging

DFDS Wijchen heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen en protocollen opgesteld om verkregen (persoons)gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie. Deze maatregelen worden met enige regelmaat tegen het licht gehouden, en geactualiseerd als dat nodig blijkt.

Alleen geautoriseerde medewerkers van DFDS Wijchen hebben toegang tot de (persoons)gegevens en wordt alleen toegestaan indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun functie. Onze moderne website is dusdanig beveiligd dat persoonsgegevens en aanvragen via een beveiligde verbinding (HTTPS) aan onze organisatie worden verzonden.

Dit zijn uw rechten

Iedereen over wie DFDS Wijchen persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien. Mocht blijken dat uw gegevens niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens door DFDS Wijchen laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die DFDS Wijchen verwerkt op na uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen.

Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit laten weten aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen. Als u een beroep wilt doen op een van uw rechten, dan kan dat eenvoudig door een e-mail te sturen aan: info@huismangroup.com onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. DFDS Wijchen zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Gegevens uitsluiten voor marketingdoeleinden

Indien u door DFDS Wijchen niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen aan info@huismangroup.com onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Zo zetten wij social media in

Onze organisatie is altijd op zoek naar de dialoog over onze organisatie, diensten en activiteiten. Dit doet DFDS Wijchen via het web en (eigen) social-media-kanalen, om zo klanten, geïnteresseerden en reguliere bezoekers te bereiken. Het doel van het social-media-beleid is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social-media-kanalen, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, actief deel te nemen en/of proactief in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vastleggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social-media-kanalen of de content erop. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@huismangroup.com.

Cookies!

Gebruik van cookies

DFDS Wijchen maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat. Onze organisatie maakt gebruik van (Google) analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt.

In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics plaatst:

Een cookie die uw browser een ID geeft. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend, maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).

Een cookie die de sessie van de gebruiker aan duidt. Als u bijvoorbeeld ’s morgens van 9 tot 10 uur de website bezoekt, dan telt dit als één sessie. Wanneer u ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc).

Omdat u tussendoor kunt pauzeren, voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten (_utmb).

Een cookie houdt tevens bij waar u vandaan bent gekomen (via een zoekmachine, een link op andere website of rechtstreeks). Dit cookie wordt geüpdate per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz).

Tenslotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Dit cookie heeft een duur van 10 minuten (_utmt).

Cookies verwijderen

Natuurlijk kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de browser die u gebruikt. Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites

Op huisman.com kunt u links naar andere websites vinden. DFDS Wijchen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u via huisman.com bezoekt.

Klachten?

Als u vindt dat DFDS Wijchen in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende privacy wetgeving, dan wel onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd een klacht bij ons indienen via info@huisman.com. Uiteraard nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht om met uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te stappen.

Vragen staat vrij

Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@huismangroup.com of via telefoonnummer +31 (0)24 371 89 00.

Wijzigingen

DFDS Wijchen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om deze pagina met regelmaat te bezoeken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.huismangroup.com en andere communicatiekanalen.

Laatste wijziging: 19/09/2018

DFDS gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees onze Privacy verklaring.